Selecteer een pagina

 

Algemene voorwaarden Danielle van den Tillaart Mediation

 

 1. Algemeen

   

  a. Deze voorwaarden gelden voor alle voorstellen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Danielle van den Tillaart Mediation en onze klanten. Deze algemene voorwaarden worden per e-mail verstrekt en zijn tevens terug te vinden op onze website (www.Danielle van den Tillaart Mediation.nl).

  b. Waar “jij” of “jullie” staat, bedoelen we “de klant”, waar “wij” of “we” staat, bedoelen we Danielle van den Tillaart Mediation.

  c. Op al onze werkzaamheden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

  d. Jullie erkennen de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het geven van een opdracht aan Danielle van den Tillaart Mediation, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door jullie zijn verworpen.

 

2. Offerte

 

a. Alle voorstellen zijn vrijblijvend, partijen zijn pas gebonden nadat de opdracht schriftelijk of per e-mail is bevestigd, of indien er daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen

b. Indien wij derden voor jullie inschakelen, dan zullen deze kosten door jullie zelf direct aan de derde partij worden betaald.

c. In het geval van onvoorziene kosten, zullen deze worden doorbelast aan jullie. Uiteraard zal dit duidelijk kenbaar worden gemaakt indien dit zich voordoet.

d. Al onze prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief leges en griffierecht. 

 

 3. Opdracht

a. Een opdracht komt tot stand door het ondertekenen van de mediationovereenkomst.

b.Indien jullie gedurende het traject wijzigingen willen aanbrengen in de dienstverlening, dan is dat mogelijk mits tijdig aangegeven. Eventuele aanvullende zullen door ons bij jullie in rekening worden gebracht.

c. Wanneer jullie de opdracht geheel of gedeeltelijk willen annuleren (om welke reden dan ook), of dat Danielle van den Tillaart Mediation van (één van) jullie niet de mogelijkheid krijgt om de opdracht behoorlijk uit te voeren, dienen jullie de vergoeding voor de gehele opdracht te voldoen.

d. De dienstverlening eindigt twee maanden na inschrijving van de echtscheiding (of beëindiging geregistreerd partnerschap) in de registers van de burgerlijke stand of na ondertekening de vaststellingsovereenkomst bij beëindiging samenleving. 

4. Uitvoering

a. Wij zijn afhankelijk van jullie voor het aanleveren van de benodigde gegevens. Jullie zorgen ervoor dat de aangeleverde gegevens correct en compleet zijn, wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat we zijn uitgegaan van door jullie onjuiste of onvolledige gegevens.

b. De eventuele (financiële) gevolgen van vertraging of oponthoud zijn niet voor rekening van Danielle van den Tillaart Mediation. In het geval dat Danielle van den Tillaart Mediation de oorzaak is van de vertraging of oponthoud kunnen de gevolgen wel voor rekening van Danielle van den Tillaart Mediation zijn, tenzij er sprake is van overmacht.

c. Wij kunnen vooraf nooit precies zeggen hoeveel tijd er benodigd is voor jullie scheiding, dat hangt in grote mate van jullie zelf af. Wij spannen ons in om het nooit langer te laten duren dan nodig is.

d.  We voeren onze diensten uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Al onze diensten hebben het karakter van een inspanningsverbintenis, omdat we het beoogde resultaat niet kunnen garanderen.

 

5. Aansprakelijkheid

 

a. Als wij aantoonbaar niet zorgvuldig zijn geweest en niet alle deskundigheid en vakmanschap hebben ingezet, zijn wij aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor in het betreffende geval dekking is bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien er voor het betreffende geval geen dekking bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is, dan zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het door jullie betaalde honorarium. Indien gewenst kan er informatie verstrekt worden over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

b. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte (bedrijfs-)schade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

c. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor derden en de door derden geleverde werkzaamheden of diensten.

d. In beginsel worden de kosten voor onze dienstverlening door jullie 50/50 gedeeld, echter zijn jullie beiden hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige honorarium. 

e. Wij verplichten ons om met de door jullie verstrekte gegevens, documenten, etc. vertrouwelijk om te gaan en goed te bewaren. Voor zover niet door de verzekering gedekt, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor teloorgang bij brand, diefstal, breuk, etc. We ontvangen bij voorkeur een kopie van het originele document.

 

6. Betaling

 

a. Jullie ontvangen de factuur voor het gehele bedrag na ondertekening van de mediationovereenkomst. 

b. De betalingstermijn van de factuur is binnen 7 dagen na factuurdatum. 

c. Bij uitblijven van betaling van de factuur, zal deze na herinnering en aanmaning, uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Alle kosten die dit met zich meebrengt (ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-), zullen op jullie worden verhaald.

 

7. Klachten en Geschillen

a. Het indienen van een klacht dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.

b. Jullie zullen meewerken aan het onderzoek dat wij doen ter vaststelling van de klacht.

c. Wanneer jullie ontevreden zijn, dan zullen we hierover in gesprek gaan en daar waar mogelijk verbeteren. Indien dit niet mogelijk is, dan zal een in onderling overleg vast te stellen kortingsbedrag verleend worden.

d. Een klacht ten aanzien van een deel van de werkzaamheden, geeft niet het recht tot afkeuring van de gehele werkzaamheden. De betalingsverplichting blijft dan ook bestaan.

e. Mochten we de klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen, dan kan er sprake zijn van een geschil. Een geschil is aanwezig, indien een partij verklaart dat dit het geval is. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter.